บริษัท เอสเอ็นอี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
SNE. Engineering and Supply Co.,Ltd.

ตัวแทนจำหน่ายอุปกณ์ท่อแรงดันเหล็ก, สแตนเลส, ฟิตติ้งส์ มีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ API, BSM, SGP ฯลฯ บริษัทฯ เน้นความรวดเร็วในการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ตลอดจนราคาสินค้าที่คุ้มค่า เพื่อนำไปเสนองานในโปรเจคต่างๆ หรือนำไปต่อยอด ทางธุรกิจของท่านให้เจริญก้าวไกล และประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

วิธีการชำระเงิน

1) ชำระที่สำนักงานบริษัท ฯ
บริษัท เอสเอ็นอี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2/10 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 291 3572-4
โทรสาร : 02 291 3798

2) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บริษัท เอสเอ็นอี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"
: ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา... เลขที่บัญชี : ...
: ธ. กสิกรไทย สาขา... เลขที่บัญชี : ...
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณา Fax.ใบนำฝากเงิน (Pay in/Deposit Slip) มายัง 0-2291-3798
หรือ ส่งไฟล์สำเนาใบนำฝากเงิน อีเมล์ : sne.preecha@gmail.com

3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย " บริษัท เอสเอ็นอี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"
(โดยระบุวันที่และส่งไปรษณีย์ ก่อนครบกำหนดชำระเงิน)
พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
นำส่ง ถึงฝ่ายบัญชีและการเงินดังที่อยู่ซึ่งระบุด้านบน

หมายเหต

1) ลูกค้านิติบุคคล / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้ามีหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดระบุดังนี้
ชื่อ - ที่อยู่
บริษัท เอสเอ็นอี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2/10 ตรอกวัดลาดบัวขาว แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 5555 035 275

2) ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หลังจากรับชำระเงินแล้ว ภายใน 7 วันทำการ

3) กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ บริษัท ฯ ได้รับเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว